OWSU

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Odbioru Odpadów („OWSU”) stanowią załącznik do umowy świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów („Umowa”) i są jej integralną częścią.
  • W ramach zawartej umowy PU Hetman Sp z o.o. („Hetman” lub „Odbiorca”) przyjmują w ramach dopuszczonych prawem, świadczenie na rzecz Klienta („Wytwórca”) usług określonych i uzgodnionych w treści umowy lub zleceniu indywidualnym. Wytwórca zawierając umowę potwierdza, że zapoznał się z treścią i warunkami niniejszych OWSU i akceptuje jego postanowienia.
  • W imieniu Odbiorcy umowę zawiera osoba uprawniona do jej reprezentowania lub pełnomocnik na bazie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
  • Osoba podpisująca umowę w imieniu Wytwórcy oświadcza, że jest uprawniona do jej zawarcia a w szczególności działa na bazie i w ramach posiadanego pełnomocnictwa.
  • Wytwórca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Odbiorcy o wszelkich zmianach danych wskazanych w treści Umowy mających wpływ na jej ważność, wykonanie albo rozliczenia miedzy stronami.
 2. Prawa i obowiązki Odbiorcy:
  1. Odbiorca świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odpłatnie, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w treści umowy i może być zobowiązany do:
   • Dostarczenia albo pozostawienia do dyspozycji Wytwórcy pojemników lub worków, których rodzaj, wielkość i ilość określona została w treści umowy zawartej miedzy stronami lub w zleceniu indywidualnym,
   • Odbioru odpadów poprzez opróżnienie pojemników lub ich wymianę, odbioru worków określonego rodzaju, wielkości i ilości, pozostawionych do dyspozycji Wytwórcy w określonym miejscu i czasie,
   • Mycia i dezynfekcji pojemników zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub stosownymi ustaleniami zawartymi w umowie,
   • Postępowania z odebranymi odpadami zgodnie z ogólne obowiązującymi przepisami prawa,
   • Świadczenia innych usług pozostających w związku ze świadczeniem usług na podstawie zawartej Umowy, do których Odbiorca zobowiązany jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Odbiorca może świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy przy pomocy osób trzecich posiadających stosowne decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami;
  3. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych świadczeń związanych z prawidłową realizacją Umowy przez Odbiorcę, których konieczność wynika ze zdarzeń, których Strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy (np. zmiana przepisów prawa, zmiana wymagań, konieczność dodatkowych badań), Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wytwórcy, a Wytwórca zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych, uzasadnionych kosztów z tego tytułu.
 3. Prawa i obowiązki Wytwórcy:
  1. Obowiązkiem Wytwórcy jest zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług wynikających z zawartej przez strony Umowy;
  2. Wytwórca jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie częstości odbioru odpadów w załączniku do Umowy a także prawidłowe zgłaszanie odbioru odpadów w sytuacjach poza terminem wynikającym z zadeklarowanej częstotliwości;
  3. Płatność za usługę dokonywana będzie przez Wytwórcę za każdy pojemnik odebrany przez Odbierającego zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku do Umowy. Płatność naliczana jest niezależnie od poziomu wypełnienia pojemnika;
  4. Wytwórca odpowiada za prawidłową klasyfikację odpadów przeznaczonych do odbioru poprzez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy oraz sporządzenie na tej bazie wymaganych prawem dokumentów ewidencyjnych;
  5. Strony postanawiają, że Wytwórca odpadów nie jest zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, szczególnie w przypadku jeżeli odpady zostaną nieprawidłowo zakwalifikowane. W opisanej sytuacji, Odbiorca uprawniony jest do odmowy wykonania usługi wynikającej z Umowy a także obciążenia Wytwórcy kosztami usługi logistycznej lub zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów przez podmioty trzecie na koszt Wytwórcy odpadów.
  6. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującym prawem;
  7. Wytwórca zobowiązany jest zapewnić dostęp do pojemników i worków, umożliwiający Odbiorcy odbiór odpadów bez przeszkód oraz bez zagrożenia dla osób i mienia (np. dojazd drogą utwardzoną, otwarcie miejsc gromadzenia odpadów, etc.);
  8. Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia odpadów gdy stan pojemników i/lub worków, w których są one gromadzone uniemożliwia ich bezpieczny odbiór lub transport. Wytwórca odpadów jest zobowiązany, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemnika do niezwłocznego powiadomienia Odbiorcy i zawnioskowania jego wymiany. W przeciwnym przypadku, Odbiorca uprawniony będzie do odmowy odbioru odpadów i obciążenia Wytwórcy kosztami logistyki;
  9. W sytuacjach, kiedy zgromadzone odpady wystają poza obrys pojemnika/kontenera, odbiór nastąpi przy użyciu dodatkowego pojemnika/kontenera, a wytwórca zostanie obciążony dodatkową opłatą;
  10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa wynikającego z realizacji Umowy, Strony zobowiązane są do podjęcia kroków, mających na celu oddalenie lub usunięcie zagrożenia i powiadomienie stosownych organów;
  11. Wytwórca ponosi odpowiedzialność za gromadzenie odpadów w opakowaniach (pojemnikach i workach) niezgodnych z obowiązującym prawem oraz wszelkie szkody z tego wynikające w stosunku do Odbiorcy jak i jego pracowników;
  12. W przypadku właściwości odpadów zgromadzonych przez Wytwórcę, odbiegającej od treści zawartej w oświadczeniu, Odbiorca ma praw odmówić przyjęcia odpadów, zwrócić je Wytwórcy lub poddać zgodnemu z prawem przetworzeniu lub unieszkodliwieniu i obciążyć Wytwórcę powstałymi z tego tytułu kosztami;
  13. Odwołanie przez Wytwórcę odbioru odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu Biura Obsługi Klienta Odbiorcy, poprzez dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej (e-mailem, fax-em). Powiadomienie uważa się za skuteczne o ile zostało ono dokonane z 48-godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do terminu odbioru (do terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy);
  14. W przypadku braku skutecznego powiadomienia Odbiorcy, lub braku możliwości odbioru odpadów wskutek sytuacji opisanej w pkt. 3.7., Wytwórca ponosi na rzecz Odbiorcy opłatę za gotowość do wykonania usługi zgodnej z harmonogramem w wysokości równej kosztom usługi odbioru ;
  15. Wytwórca jest uprawniony do otrzymana od Odbiorcy kopii posiadanych przez niego dokumentów ewidencyjnych.
 4. BDO
  1. Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, są zobowiązani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności, a brak wpisu uniemożliwi prowadzenie odbiorów odpadów oraz wystawiania i potwierdzania KPO (kart przekazania odpadów);
  2. Karta KPO winna być wystawiona przed planowanym odbiorem odpadów (zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów).
 5. Wynagrodzenie
  1. Okresem rozliczeniowym za wykonane usługi na podstawie Umowy jest miesiąc kalendarzowy. Strony uzgadniają, że usługi wykonane zgodnie z harmonogramem jak i usługi jednorazowe (dodatkowe) będą rozliczane po ich wykonaniu;
  2. Ceny uzgodnione w treści Umowy są cenami netto, do których Odbiorca doliczy należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa;
  3. Określone w Umowie ceny odnoszą się wyłącznie do usług zawartych w załączniku „1” do Umowy. Zlecenia dodatkowe nie objęte niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą rozliczane odrębnie;
  4. Odbiorca jest uprawniony do dokonania raz w roku kalendarzowym zmiany ceny zawartej w Umowie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni;
  5. Jeżeli koszty realizacji Umowy wzrosną, ceny określone w załączniku 1 do Umowy zostaną skalkulowane stosownie do nowych warunków. Nowe skalkulowane ceny zostaną przedstawione Wytwórcy w formie pisemnej. Czas posiadany przez Wytwórcę na podjęcie decyzji wynosi 2 tygodnie od wpływu pisma. Jeżeli Wytwórca nie wniesie w tym okresie sprzeciwu, proponowane ceny uznaje się za obowiązujące ze skutkiem na dzień podany w piśmie do Wytwórcy. W przypadku wniesienia przez Wytwórcę sprzeciwu, jest on upoważniony do wypowiedzenia umowy w terminie jednego miesiąca. W takim układzie Wytwórcy nie przysługują roszczenia z tytułu zakończenia współpracy lub szkód poniesionych w wyniku zakończenia obowiązywania Umowy wskutek wypowiedzenia wniesionego przez Wytwórcą.
  6. Niezależnie od wyżej opisanych postanowień, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Odbierający nie odpowiada, wynikających ze zmian w prawie, działania władz publicznych lub osób trzecich, Odbiorca jest uprawniony do zmiany ceny określonej w Umowie o kwotę wynikająca ze zmiany kosztów Odbiorcy stanowiących istotną składową kalkulacji kosztów świadczonej usługi. Do zmiany kosztów przyczynić się mogą w szczególności:
   • Wzrost cen odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
   • Zmiana obowiązujących przepisów prawa, wprowadzająca obowiązek świadczenia dodatkowych usług;
   • Zwiększenie wysokości danin publicznoprawnych związanych ze świadczoną usługą.
 6. Rozliczenia między Stronami
  1. Rozliczenie płatności za świadczone usługi odbywa się na bazie faktur VAT wystawianych przez Odbiorcę;
  2. Wynagrodzenie płatne jest zgodnie z uzgodnieniem zawartym w par. 4 Umowy na rachunek bankowy Odbiorcy wskazany w treści faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Odbiorcy;
  3. W przypadku opóźnienia płatności przez Wytwórcę, Odbierający uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych;
  4. W przypadku zaległości w opłacaniu należnego Odbiorcy wynagrodzenia, Odbiorca ma prawo zaliczyć dokonaną przez Wytwórcę płatność na poczet najstarszych należności głównych, odsetek oraz opłat dodatkowych;
  5. W przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności należnego Odbiorcy wynagrodzenia, Odbiorca upoważniony jest do wstrzymania świadczenia usług odbioru odpadów na rzecz Wytwórcy. Wszelkie uciążliwości i szkody wynikające z braku odbioru odpadów w związku z sytuacją opisana wyżej obciążają Wytwórcę.
 7. Reklamacje
  1. W przypadku zastrzeżeń do jakości wykonanej usługi lub wartości wystawionej faktury, Wytwórca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres bok@puhetman.pl w terminie 3 dni od momentu wykonania usługi lub w terminie 3 dni od otrzymania faktury, jeśli zastrzeżenia dotyczą faktury. Po upływie tego terminu Obiorca usługę uznaje za wykonaną właściwie. Obiorca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
  2. Odbiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej.
 8. Odpowiedzialność
  1. Odbiorca, ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody powstałe po stronie Wytwórcy wynikające z naruszenia obowiązków wynikających z par. 2 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (Prawa i Obowiązki Odbiorcy);
  2. Wytwórca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Odbiorcy za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z naruszenia obowiązków wymienionych w par. 3 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.
  3. Wytwórca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na przedmiotach oddanych mu w użytkowanie przez Obiorcę w celu realizacji usług określonych w Umowie.
 9. Czas trwania i sposób rozwiązania umowy
  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony chyba, że w treści umowy postanowiono inaczej;
  2. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Wypowiedzenie umowy lub odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca.
  4. Każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy druga Strona Umowy, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia wystosowanego w odstępach 14 dniowych naruszy warunki umowne i nie przywróci ich do stanu zgodnego z Umową;
  5. Odbiorca zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonywania Umowy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) w przypadku stwierdzenia braku płatności w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynął termin płatności.
 10. Siła wyższa
  1. Odbiorca, uprawniony jest do wstrzymania świadczenia usług na okres niezależnych od Odbiorcy zdarzeń uniemożliwiających realizację usług (Siła Wyższa). Strony uznają za przypadki Siły Wyższej zdarzenia losowe, akty terroryzmu, wojnę, zamieszki, pożar, trzęsienie ziemi, powodzie, awarie techniczne, trudne warunki atmosferyczne (obfite opady deszczu lub śniegu, szczególnie niskie temperatury), strajki oraz epidemie, które w sposób istotny uniemożliwiają lub ograniczają możliwości prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy staną się nieskuteczne to pozostałe postanowienia Umowy nie tracą mocy. Strony Umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia innym, które będzie odpowiadało celom nieważnego postanowienia;
  3. Wszelkie spory z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy do siedziby Odbiorcy.

Skontaktuj się z nami